Algemene voorwaarden janeverts.com

Janeverts.com maakt bij zijn dienstverlening gebruik van de volgende Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 25 mei 2021

Janeverts.com is een handelsnamen van VANUIT JE HART, coaching, training en advies, ingeschreven
op Hekerweg 6, 6301 RH Valkenburg en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
50543849 en BTW-nummer NL001541783B70.

Artikel 1 | Definities
‘Ik’ ben Janeverts.com is als opdrachtnemer. ‘Jij’ bent de opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf.
‘Wij’ zijn jij en ik samen. ‘De overeenkomst’ is de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.1. Ik: Janeverts.com als opdrachtnemer.
1.2. Jij: bent de opdrachtgever handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie ik een
overeenkomst sluit.
1.3. Overeenkomst: iedere tussen jou en mij tot stand gekomen overeenkomst, op grond
waarvan ik diensten verleen aan jou.
1.4. Abonnement: De overeenkomst waarbij we hebben afgesproken dat ik voor een bepaalde
of onbepaalde periode herhaaldelijk diensten voor jou verricht.

Artikel 2 | Algemene bepalingen
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door mij is gedaan en op iedere
tot stand gekomen overeenkomst, inclusief aanvullingen en vervolgopdrachten.
2.2.Alleen als wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, dan gaan deze afspraken voor op de
algemene voorwaarden
2.3.Ik mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Ik zal je daarover van tevoren
informeren. Als je het niet eens bent met de wijziging, dan kan je de overeenkomst opzeggen.
2.4.Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt,
dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg
afspreken wat geldt in plaats van het vervallen beding.
2.5.Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens. Ik hou mij bij de uitvoering van de overeenkomst aan mijn
privacy- en cookieverklaring voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
2.6.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, die jij hanteert, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.


Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.Het aanbod van diensten staat op mijn website. Door online een aankoop te doen van een van
mijn diensten, aanvaard je dit aanbod.
3.2.Voor andere diensten verstuur ik een offerte per mail. Dit aanbod is 14 dagen geldig.
3.3.Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt
van het in de offerte opgenomen aanbod ben ik niet gebonden.
3.4.Ik ben niet gehouden aan een aanbod, indien je in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten
dat in het aanbod een kennelijke fout of vergissing staat.
3.5.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod schriftelijk accepteert. Een
overeenkomst komt eveneens tot stand als jij een aanbod doet en ik deze schriftelijk heb
geaccepteerd.
3.6.Ik mag een opdracht weigeren. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvang je je
geld terug.


Artikel 4 | Prijs
4.1.Ik stel het tarief vast voor de dienstverlening. Hierin worden eventuele reis- en parkeerkosten
meegenomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
4.2.Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te
zijn, dan heb ik het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is
gekomen.
4.3.Ik factureer mijn werkzaamheden voor sommige diensten vooraf en voor andere diensten
maandelijks achteraf. Je gaat akkoord met een digitale factuur. Je betaalt mijn facturen binnen 14
dagen na factuurdatum.


Artikel 5 | Betaling
5.1.Ik mag een voorschot vragen voor de werkzaamheden. Zolang je die niet betaalt, begin ik niet aan
de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de factuur.
5.2.Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van
mij op jou zijn dan direct opeisbaar. Eventueel voor jou geldende betalingsregelingen en/of
verleende kortingen vervallen. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente,
vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je mij voor de gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken. Die bedragen 15 procent van het
openstaande bedrag startend vanaf 75 euro.
5.3.Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mag ik 25 euro in rekening brengen
ter dekking van de administratiekosten en de kosten die bij mij in rekening worden gebracht bij
elke geweigerde of gestorneerde incasso.
5.4.Ook heb ik dan het recht om de overeenkomst op te schorten of per direct op te zeggen zonder
dat jij recht hebt op een schadevergoeding of enige terugbetaling. Je blijft gehouden tot het
betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden.
5.5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn onze vorderingen op jou
onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 6 | Termijnen
6.1.Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Ik ben niet eerder in verzuim dan dat jij
mij schriftelijk in gebreke stelt en mij een redelijke termijn geeft de werkzaamheden af te ronden.
6.2.De overeengekomen uitvoeringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat ik alle benodigde
gegevens en, indien van toepassing, de volledige betaling of het voorschot heb ontvangen.


Artikel 7 | Informatieverplichting
7.1.Jij bent gehouden alle gegevens waarvan ik heb aangegeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan
jij denkt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk
aan mij ter beschikking te stellen.
7.2.Jij garandeert dat alle gegevens volledig en juist zijn.


Artikel 8 | Uitvoering van de overeenkomst algemeen
8.1.Ik verleen verschillende soorten diensten voor welke diensten ook verschillende voorwaarden
gelden wat betreft betaling, opzegging en afspraken. Ongeacht het soort dienst voer ik elke
overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. Elke overeenkomst ziet op een inspanningsverplichting. Zo kan ik, onder meer ten
aanzien van trainingen en adviesverlening, er niet voor instaan dat jij daarmee de resultaten
behaalt die je bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.
8.2.Als wij overeenkomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, zal ik niet verder gaan met
de volgende fase totdat jij hiervoor goedkeuring hebt gegeven.
8.3.Ik mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een werknemer of
een derde. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor
deze door mij ingeschakelde derden.
8.4.Het verplaatsen van een online afspraak is binnen het redelijke mogelijk. Het verplaatsen van een
afspraak op locatie is mogelijk als je het me uiterlijk de dag voor de afspraak laat weten. Indien ik
reeds kosten heb gemaakt, mag ik deze bij jou in rekening brengen. Als ik verhinderd ben, maken
wij een nieuwe afspraak. Uiteraard breng ik dan geen kosten in rekening. Voor trainingen geldt de
regeling uit artikel 12.


Artikel 9 | Abonnement op ActiveCampaign
9.1. Via mijn bedrijf kan je een maandabonnement nemen op ActiveCampaign, die wordt aangegaan
voor bepaalde tijd door uitdrukkelijk een termijn overeen te komen. Betaling geschiedt vooraf
per maand. De andere mogelijkheid is een jaarabonnement, waarbij betaling vooraf voor het
gehele jaar dient te worden voldaan. De abonnementen worden automatisch verlengd na afloop
van de termijn.
9.2. Ik kan de prijs van het abonnement wijzigen, indien de dollar/euro koers daar aanleiding toe geeft. Normaal gesproken zal dit een keer per jaar worden bezien.
Jij behoudt het recht het abonnement op te zeggen overeenkomstig artikel 9.3.
9.3. Het maandabonnement kan, ongeacht de duur ervan, worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand. Je kan telkens tegen het einde van de maand per e-mail
opzeggen. Wordt de e-mail pas na het einde van de maand ontvangen, dan wordt het
abonnement tegen de eerstvolgende datum opgezegd.
9.4. Een jaarabonnement kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand, met dien verstande dat het betaalde bedrag niet kan worden gerestitueerd.
9.5. Na opzegging van je abonnement wordt de inhoud van je account verwijderd. Jij bent
verantwoordelijk voor het maken van een back-up of het exporteren van je accountgegevens
voor zover jij de inhoud van het account wilt behouden. Ik maak tijdens het abonnement geen
back-ups buiten ActiveCampaign en kan hier ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
9.6. Naast opzeggen van het abonnement, kan je je account ook pauzeren waarbij je tijdelijk wordt
bevrijdt van je betalingsverplichtingen. De inhoud van het account blijft gedurende de pauze
intact. Voor het heractiveren van je account breng ik kosten in rekening.
9.7. Voor zover je je rechten op ActiveCampaign wilt verhogen, kan je het abonnement aanpassen. In
geval van een abonnement per maand wordt het maandbedrag verhoogd naar wat
ActiveCampaign in rekening brengt. Ingeval van een jaarabonnement wordt de factuurprijs naar
evenredigheid verhoogd.
9.8. Het gebruik van ActiveCampaign is aan voorwaarden onderworpen. Om rechtmatig gebruik te
maken van ActiveCampaign moet je aan ten minste de volgende voorwaarden voldoen:
a. Je mag je bestand met contacten maar één keer uploaden. Het is niet toegestaan
contacten te verwijderen en nieuwe contacten te importeren om zo meer bereik te krijgen.
b. Een bericht mag niet meer dan 2MB in beslag nemen.
c. Je moet elk contact kunnen verifiëren en kunnen bewijzen dat iedereen toestemming
heeft gegeven. Elke e-mail moet een uitschrijflink bevatten en informatie over je bedrijf.
d. Je berichten mogen geen ongewenste, illegale, onzedelijke, schadelijke inhoud bevatten
of inhoud dat inbreuk maakt op een merkrecht of iemands privéleven zonder dat daarvoor
toestemming is verkregen.
e. Meer specifiek mag je ActiveCampaign niet gebruiken voor het verkopen van het volgende:
i. illegale goederen;
ii. medicatie, vitamines;
iii. datingsdiensten;
iv. Leningen;
v. Gokdiensten;
vi. Diensten waarmee je snel geld verdient;
vii. Multi-level-marketing schemes.
9.9. Een volledig en actueel overzicht van de voorwaarden die ActiveCampaign hanteert, is te vinden
op de website: https://www.activecampaign.com/legal/terms-of-service.
9.10. Jij garandeert dat je aan bovenstaande eisen kan voldoen voordat je een abonnement afsluit. Jij
blijft ook tijdens de overeenkomst verantwoordelijk voor de naleving van de door
ActiveCampaign gestelde voorwaarden.
9.11. Ik ben het eerste aanspreekpunt bij ondersteuning van het gebruik van ActiveCampaign.
ActiveCampaign blijft wel eindverantwoordelijk voor het gebruik door jou als klant en voert
daartoe controles uit, waaronder spamcontroles. ActiveCampaign kan het openen van een
account weigeren of naar aanleiding van de controles overgaan tot het blokkeren van het
account, indien zij constateren dat jij niet aan de voorwaarden voldoet. Een besluit van
ActiveCampaign tot blokkering van het account, laat de overeenkomst tussen ons onaangetast
en bevrijd jou niet van je betalingsverplichtingen.
9.12. ActiveCampaign zal in ieder geval controles uitoefenen als ActiveCampaign klachten ontvangt
van ontvangers, veel ontvangers zich uitschrijven van jouw lijst of als je ‘bounce rate’ hoog is. De
verzending wordt in dat geval vertraagd met 24 uur. Als de inhoud niet voldoet aan de
voorwaarden, dan worden de e-mails niet verzonden en zal contact worden opgenomen met jou.
9.13. Als reseller beheer ik jouw account bij ActiveCampaign. Mocht mijn account worden stopgezet
door ActiveCampaign, dan wel doordat ik stop met het aanbieden van ActiveCampaign, dan blijft
jouw account actief tot het einde van de abonnementstermijn. Ik zal je daarover tijdig
informeren. Je account verloopt automatisch na afloop van de abonnementstermijn, waarbij je
geen aanspraak maakt op vergoeding van eventuele schade.
9.14. Voor zover je gebruik wilt blijven maken van ActiveCampaign nadat ik mijn dienstverlening
beëindig, kan jij je account overzetten naar ActiveCampaign tegen de tarieven en voorwaarden
die ActiveCampaign hanteert. Bij een overstap maak jij geenszins aanspraak op vergoeding van
de meerkosten. Ik zal jou naar mijn beste vermogen ondersteunen in tijdens de overstap.


Artikel 10 | Consultancyovereenkomst
10.1. Ik bied ondersteuning aan in de vorm van consulttrajecten. Een consultancyovereenkomst wordt
aangegaan voor bepaalde tijd.
10.2. De prijs wordt van tevoren vastgesteld, waarbij tevens het aantal te werken dagdelen wordt
afgesproken. Betaling geschiedt in beginsel achteraf, maar in bepaalde gevallen kan ik een deel
van het bedrag op voorhand vragen.
10.3. Je kan een afspraak tot consult kosteloos annuleren. Bij annuleren spreken we direct een nieuw
dagdeel af.
10.4. Blijkt gedurende de overeenkomst dat wij afspraken hebben gemaakt gebaseerd op onjuiste of
onvolledige informatie, dan treden wij in gesprek over een aanpassing van de omvang van de
dagdelen. De prijs wordt naar evenredigheid aangepast.
10.5. Gedurende de overeenkomst kan jij verzoeken dat de inhoud van de overeenkomst voor consult
gewijzigd wordt. Leidt deze wijziging tot meerwerk, dan kunnen we in onderling overleg overgaan
tot het inwisselen van werkzaamheden of het vastleggen van meer dagdelen waarmee ook het
overeengekomen tarief kan worden verhoogd. Eventuele meerkosten kan ik achteraf in rekening
brengen.
10.6. De consultancyovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden
opgezegd.


Artikel 11 | Supportovereenkomst
11.1. De supportovereenkomst wordt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd aangegaan.
11.2. Het tarief is ofwel een uurtarief ofwel een vast bedrag. Keuze voor een van de twee wordt
uitdrukkelijk vastgelegd in de overeenkomst.
11.3. Indien een vast bedrag wordt gekozen, spreken we ook af welke werkzaamheden zullen worden
verricht. Ik ga hierbij uit van fair use. Dat betekent dat je in beginsel steeds een beroep kan doen
op support. Echter, als je onredelijk veel beroep doet op of verwacht van mij (meer dan
gebruikelijk bij de dienstverlening), dan heb ik het recht de overeenkomst met jou eenzijdig aan
te passen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Ik zal echter altijd, voordat ik een beslissing
neemt, met jou in gesprek gaan.
11.4. Gedurende de overeenkomst kan jij verzoeken dat de inhoud van de overeenkomst tot support
wordt gewijzigd. Leidt deze wijziging tot meerwerk, dan wordt het vaste bedrag naar
evenredigheid verhoogd. Ook de meerkosten komen voor jouw rekening.
11.5. De supportovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand.


Artikel 12 | Trainingen
12.1.Ik bied, naast voorgaande en ongeacht of je een abonnement hebt op ActiveCampaign, trainingen
aan. Ik geef op aanvraag besloten trainingen en bied daarnaast open trainingen aan. De open
trainingen werken op inschrijving en zullen pas doorgaan als een minimumomvang is bereikt.
Wordt de minimumomvang niet gehaald, dan mag ik de training annuleren.
12.2.Ten aanzien van de open training stel ik het tarief voor deelname vooraf en eenzijdig vast. Het
tarief voor trainingen op aanvraag stellen we vast in onderling overleg.
12.3.Annulering van de training kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van de
training geldt dat een bedrag in rekening kan worden gebracht, waarbij als aanvangsdatum wordt
aangemerkt ofwel de eerste dag van training ofwel het intakegesprek:
a. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum mag je kosteloos annuleren;
b. Tussen de 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum ben je gehouden een 50% van het
overeengekomen bedrag te vergoeden;
c. Binnen 15 dagen vooraanvangsdatum ben je gehouden 100% van de overeengekomen
prijs te vergoeden.
12.4.Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat wij hierover in overleg zijn getreden.


Artikel 13 | Online trainingen
13.1 Op mijn website worden online trainingen geplaatst. Jij kan je toegang verschaffen tot de website,
door een van mijn diensten af te nemen of eenmalig een toegangsprijs te betalen. Toegang tot
de online omgeving is in beginsel voor onbepaalde tijd.
13.2 De toegang wordt alleen gestopt als ik besluit mijn dienstverlening te stoppen of het bedrijf te
sluiten.


Artikel 14 | Uitvoering van de opdracht op locatie
14.1.Als het nodig is werkzaamheden op locatie te verrichten, zorg jij ervoor dat ik gebruik kan maken
van een werkplek en een internetverbinding die je kosteloos openstelt. Gaat het om het geven
van een training, dan zorg je dat ook andere benodigde materialen ter beschikking staan, zoals
een beamer en een flipover.


Artikel 15 | Wijziging van de overeenkomst
15.1. Soms is het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de afspraken niet
overeenkomen met de werkelijke hoeveelheid werkzaamheden. In deze gevallen zullen wij tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst naar evenredigheid aanpassen.
15.2. Ik zal je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als de afgesproken uitvoeringstermijn verandert
of indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben. Deze wijzigingen of aanvullingen geven je geen recht op
schadevergoeding. Meerkosten breng ik in rekening.
15.3. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mag ik de afgesproken prijs aanpassen.
15.4. Ook mag ik eventuele prijsstijgingen door berekenen, indien tussen het sluiten van de
overeenkomst en het leveren van de dienst mijn kosten voor bijvoorbeeld lonen of de diensten
die ik afneem ten behoeve van jou zijn gestegen.
15.5. Ik vang de werkzaamheden niet eerder aan dan dat we overeenstemming hebben bereikt over
de nieuwe duur en voorwaarden. Het feit dat de aanvankelijke duur van de overeenkomst moet
worden verlengd, brengt geenszins een tekortkoming van mijn kant met zich en kan niet leiden
tot ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 16 | Opschorting, opzegging, einde van de overeenkomst
16.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag ik de uitvoering van de
overeenkomst opschorten indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals
het niet, niet tijdig of niet volledig betalen, de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan mij verstrekken. Indien jij je abonnement op
ActiveCampaign niet tijdig voldoet, kan ik tevens het account tijdelijk stopzetten zonder dat dit
jou van je betalingsverplichting bevrijdt.
16.2. Geef jij na herhaaldelijk verzoek geen gevolg aan een verplichting, dan mag ik de overeenkomst
met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd het recht nakoming te vorderen.
16.3. Bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden of bij misbruik van de diensten mag ik
eveneens de overeenkomst tussen ons per direct opzeggen
16.4. Indien jij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op je goederen is gelegd of in gevallen
waarin jij niet vrijelijk over je vermogen kan beschikken, ben ik gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen. Alle vorderingen worden dan onmiddellijk opeisbaar.
16.5. Mocht ik de overeenkomst moeten opschorten of opzeggen op grond van dit artikel, ben ik
nimmer gehouden eventuele schade te vergoeden.
16.6. Kom jij op enig moment je verplichtingen niet na of maak je misbruik van mijn diensten en levert
dit een grond voor opschorting of opzegging op, dan ben je gehouden de gemaakte kosten te
betalen en daarnaast eventueel geleden schade te vergoeden.
16.7. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt.
In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald
moeten worden.


Artikel 17 | Klachten
17.1. Heb je een klacht over mijn dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk per mail
contact met mij op, zodat we je klacht kunnen bespreken. Een klacht schort jouw
betalingsverplichting niet op.
17.2. Na oplevering van de diensten of werkzaamheden kan jij gedurende 14 dagen schriftelijk
mededeling doen van eventuele gebreken. Als deze gebreken gegrond blijken te zijn, zal ik naar
mijn beste vermogen trachten de gebreken te verhelpen. Na afloop van de 14 dagen na
oplevering vervalt elk recht tot reclameren.
17.3. Klachten over facturen moet je binnen 8 dagen na factuurdatum indienen, anders worden de
facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten nadien niet meer aanvaard.
Geen grond voor reclameren bestaat, als de gebreken het gevolg zijn van door jou onjuist of
onvolledig verstrekte gegevens.


Artikel 18 | Onderhoud
18.1.Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving en of het systeem (tijdelijk)
buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het
onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet
beschikbaar zijn geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de
betalingsverplichting. Deze bepaling geldt ook indien ActiveCampaign daartoe overgaat.


Artikel 19 | Overmacht
19.1. Ik ben niet gehouden verplichtingen na te komen voor zover ik daartoe word gehinderd door
situaties van overmacht, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten,
schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor mij redelijkerwijs
onmogelijk is of ik gehinderd word om de diensten te verlenen zoals afgesproken en mij daarvan
geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor mijn rekening komt. Als sprake is van
overmacht, dan zal ik je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen we een passende
oplossing proberen te vinden. Als de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst
blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, dan mag
je de opdracht schriftelijk opzeggen zonder het in acht nemen van de opzegtermijn.
19.2. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.


Artikel 20 | Aansprakelijkheid en vrijwaring
20.1.Als ik aansprakelijk ben, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ten tijde van de
schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd in de voorafgaande drie maanden.
20.2.Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, voor schade als gevolg van door ons ingeschakelde
anderen en voor schade die is ontstaan doordat je mij gegevens niet hebt verstrekt, of doordat
deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook ben ik niet aansprakelijk voor het verlies van
eigendommen en andere schade ontstaan bij deelnemers op de trainings- en coaching locaties.
20.3.Als reseller van ActiveCampaign ben ik nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van of het handelen door ActiveCampaign, zoals schade als gevolg van vermissing,
verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens, schade als gevolg van te verrichten
onderhoud aan servers en andere systemen, voor virussen of andere schadelijke componenten
die schade aanrichten aan de hard- of software en schade ontstaan doordat ActiveCampaign
eenzijdig wijzigingen aanbrengt in hun aanbod of uitvoering van hun diensten.
20.4.Iedere vordering in het kader van aansprakelijkheid, behalve een vordering die ik al heb erkend,
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
20.5.Ik mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door mij ingeschakelde anderen tegenover jou
inroepen. Ook mag ik jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle
medewerking zal verlenen.
20.6.De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid van mij.


Artikel 21 | Vrijwaringen
21.1.Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade ten gevolge van jouw
gebruik van Active Campaign, inclusief maar niet alleen alle aanspraken die voortvloeien uit het
niet naleven van de verplichtingen van Active Campaign bij het gebruik van hun dienst.
21.2.Je vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 22 | Geheimhouding
22.1.Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of
de bevoegde rechter ons tot iets anders verplicht.
22.2.Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.
22.3.Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen geven of
anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.


Artikel 23 | Intellectueel eigendom
23.1.Op alle door mij verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s,
waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-boeken, rapporten, adviezen, verslagen,
(online) programma’s enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij mij. Ze zijn uitsluitend bestemd
om door jou te worden gebruikt.
23.2.Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.


Artikel 24 | Slotbepalingen
24.1.Aan informatie op Janeverts.com of op de omgeving van de online trainingen en andere online
platforms of websites waarop ik meldingen doe kunnen geen rechten worden ontleend.
24.2.Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort
te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende
vertrouwelijkheid en auteursrecht.
24.3.Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.4.Wij zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat wij ons hebben ingespannen het
geschil in onderling overleg te beslechten.
24.5.Alleen de rechter in Amersfoort (Rechtbank Midden-Nederland) is bevoegd om kennis te nemen
van geschillen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.